Durf te groeien...


 • Jurisprudentietrends omgevingsrecht in het perspectief van de omgevingswet

DoelDe training staat volledig in het teken van de actualiteit: een combinatie van de jurisprudentietrends in het omgevingsrecht en een vooruitblik naar de Omgevingswet. De pijlen worden niet zozeer gericht op de processen rond cultuurverandering en participatie, maar de focus op de inhoud en dan met name de praktische gevolgen voor gemeenten. Het omgevingsplan zal daarin centraal staan.

In de jurisprudentietrends worden uitspraken behandeld die ook in de toekomst relevant zijn. Van alle onderwerpen zal de rode draad inzichtelijk worden gemaakt en in het perspectief van de Omgevingswet worden gezet. De Raad van State heeft een aantal principiële, richtinggevende uitspraken gedaan over onder meer: nadeelcompensatie, ladder duurzame verstedelijking, Programma Aanpak Stikstof, handhaving (beginselplicht, invordering), brancheringseisen en Dienstenrichtlijn, diverse milieuaspecten, belanghebbendebegrip (gevolgen van enige betekenis), relativiteitsvereiste, kruimelgevallenregeling, Wabo-projectbesluit, voorwaardelijke verplichtingen en parkeerregels in bestemmingsplan.

In het middagprogramma ligt het accent op de Omgevingswet. Eerst de stand van zaken en vervolgens het nieuwe instrumentarium. Samen met de deelnemers worden lijnen uitgezet voor de opzet van regels m.b.t. de fysieke leefomgeving in dat ene alomvattende omgevingsplan.

DoelgroepVoor iedereen die meer wil weten over de jurisprudentietrends omgevingsrecht in het perspectief van de omgevingswet.
Omschrijving
Programma

9.00 - 9.30 uur Ontvangst

9.30 - 10.15 uur Detailhandel, dienstenrichtlijn en ladder duurzame verstedelijking
 • Bestaand stedelijk gebied
 • Doorschuiven laddertoets
 • Vergelijking oude en nieuwe regime, functiewijzigingen
 • Europese Dienstenrichtlijn
 • Brancheringsregels in bestemmingsplan

  10.15-11.15 Milieu en Natuur
 • Ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht
 • PAS
 • Jurisprudentie toetsing plannen en projecten
 • Milieuregels in bestemmingsplan
 • Woon- en leefklimaat
 • Trends diverse milieucomponenten

  11.15 - 11.30 uur Pauze

  11.30-12.30 uur Capita Selecta
 • Belanghebbendebegrip en relativiteitsvereiste
 • Voorwaardelijke verplichtingen
 • Kruimelgevallenregeling en vergunningvrije regeling
 • Handhaving

  12.30 - 13.15 uur Lunchpauze

  13.15 - 14.00 uur Nadeelcompensatie en kostenverhaal
 • Normaal maatschappelijk risico (wettelijk forfait)
 • Planvergelijking
 • Risicoaanvaarding
 • Nadeelcompensatie onder Omgevingswet
 • Kostenverhaal onder Omgevingswet

  14.30 - 15.30 uur Ontwikkelingen in omgevingsrecht en opmaat naar omgevingswet
 • Stand van zaken wetgevingsproces
 • De 4 amvb's: Bbl, Bal, Besluit omgevingsrecht, Bkl op hoofdlijnen
 • Aanvullingswetten natuur, geluid, bodem, grondeigendom
 • Invloed instructieregels Rijk en provincie
 • Invloed provinciale verordening
 • Invoeringswet Omgevingswet

  15.30 - 15.45 uur Pauze

  15.45 - 16.45 uur Ingrediënten Omgevingsplan
 • Gemeentelijk instrumentarium
 • Omgevingsvisie en omgevingsplan
 • Integratie autonome regels m.b.t. fysieke leefomgeving
 • De omgevingsplanactiviteit
 • Milieuactiviteiten
 • Regeling bouwactiviteiten
 • Overgangsrecht

  Hoe zie je participatie onder de nieuwe omgevingswet. Zijn er al ideeën hoe dat vorm moet krijgen?

 • LocatieDe Verwachting 1, 1761 VE Anna Paulowna

  Kosten

  OmschrijvingPrijsBTWPrijs incl.
  Deelnamekosten€ 125,0021%€ 151,25

  Geplande data

  DatumBijeenkomstenTijdenDocentBezetVrijInschrijvenDetails
  Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.

  Schrijf mij in voor de wachtlijstWachtlijst