Durf te groeien...


 • Basiscursus Omgevingsrecht

DoelHet omgevingsrecht is zelfs voor een doorgewinterde professional een doolhof van regels en wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving (onder meer bouwen, ruimte, milieu, natuur). Door de complexiteit is de kans groot dat belangrijke zaken over het hoofd worden gezien. Deze stoomcursus is bedoeld om te laten zien wat er op het gebied van het omgevingsrecht te koop is. En om voldoende juridische en planologische bagage te hebben om hiermee praktisch om te gaan en te kunnen communiceren met mensen uit de eigen organisatie en met burgers, bedrijven en andere doelgroepen. Kortom, een verkenning van de contouren van het omgevingsrecht.

Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet verwacht. In deze wet zullen diverse wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving worden gebundeld. Tot die datum moet worden gewerkt met de huidige wetgeving, maar een ‘doorkijk’ naar deze nieuwe wet mag niet ontbreken. De Omgevingswet werpt zijn schaduw vooruit. Zo zijn al diverse gemeenten gestart met de voorbereiding van een omgevingsplan dat alle geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen zal vervangen. En ook worden er de nodige implementatieprojecten uitgezet in verband met de noodzakelijke cultuurverandering. De cursus is erop gericht om in 2 dagdelen inzicht te geven in het huidige en toekomstige omgevingsrecht. De ruimtelijke componenten hebben vooralsnog het primaat, maar op diverse fronten wordt al gewerkt aan integraliteit en zullen ook andere sectoren (milieu, sociaal domein, duurzaamheid etc.) in beeld komen.

DoelgroepDe basis voor iedereen die meer wil weten over omgevingsrecht.

Omschrijving
Hoofdlijnen huidige omgevingsrecht (dagdeel 1)

Overzicht ruimtelijk relevante regelgeving
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Woningwet
 • Besluit ruimtelijke ordening(Bro)
 • Crisis- en herstelwet
 • Wabo en Besluit omgevingsrecht (Bor)
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Wet milieubeheer
 • Wet geluidhinder
 • Externe veiligheid
 • Monumentenwet (incl. archeologie)
 • Wet Natuurbescherming
 • Waterwet
 • Luchtkwaliteit
 • Wet geurhinder en veehouderij
  Hoofdlijnen rijks- en provinciaal beleid (voor zover relevant voor gemeente)

  Gemeentelijk ruimtelijk beleid: instrumenten
 • Structuurvisie
 • Bestemmingsplan
 • Beheersverordening
 • (Project)omgevingsvergunning (Wabo-projectbesluit)

  Planschade en kostenverhaal

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dagdeel 2

 • De omgevingsvergunning
 • Diverse activiteiten: bouwen, gebruik, aanleg, milieu, natuur
 • Bevoegd gezag, advies, verklaring van geen bedenkingen
 • Aanvraag, procedures, beslistermijnen
 • Gefaseerde vergunning, deelvergunning en gedeeltelijke vergunningverlening
 • Rechtsbeschermingsaspecten en relatie met de Algemene wet bestuursrecht
 • Vergunningvrij bouwen
 • Planologische kruimelgevallen

  Hoofdlijnen Omgevingswet

  Integratie ruimtelijk relevante wetgeving

  Het nieuwe instrumentarium en met name het nieuwe omgevingsplan

  Implementatie Omgevingswet
 • Veranderingsprocessen
 • Cultuurverandering
 • Voorsorteren op Omgevingswet

 • Locatie

  Kosten

  OmschrijvingPrijsBTWPrijs incl.
  Deelname kosten€ 142,0021%€ 171,82

  Geplande data

  DatumBijeenkomstenTijdenDocentBezetVrijInschrijvenDetails
  2019060612066 juni 2019109:00 - 17:00Noud Klaassen74Inschrijven

  Schrijf mij in voor de wachtlijstWachtlijst